Η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί


για περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_1765

https://futureu.europa.eu/pages/faq?locale=el