ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΞΗΟΕΘ0-11Θ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ   
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
     
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ  -  ΕΞΟΔΩΝ   (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)     για το έτος 2020
Κωδικοί Αριθμοί ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Προϋπολογισμός
σε Ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 1.134.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ  6.500,00
2 ΕΣΟΔΑ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  ΕΤΩΝ 40.000,00
3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘ.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 171.823,85
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗ/ΤΩΝ 324.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 1.676.029,83
  Σύνολο  Πόρων 3.352.353,68
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Προϋπολογισμός
σε Ευρώ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.281.800,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.536.110,33
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 494.443,35
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.000,00
  Σύνολο  Δαπανών 3.352.353,68
Ψηφίστηκε με την αριθμ. 89/2019 αποφ. Δ.Σ   
                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΝΩΤΗΣ