αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2005 προκειμένου να δώσουν στοιχεία για τη Σύνταξη του στρατολογικού πίνακα