Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κτήση νέας άδειας ΕΔ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.ΔΧ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12 όπως τροποποήθηκε και ισχύει»