ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                  Βόλος, 12 Αυγούστου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 67703

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

..................................

ΠΡΟΣ:

Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους,

Συμβούλους Κοινοτήτων,

Προέδρους των Κοινοτήτων

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής»

 

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/2019 απόφαση του αρμοδίου Πρωτοδικείου Βόλου, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/19-7-2018) ορκωμοσία, στο Δημοτικό κατάστημα, σε δημόσια συνεδρίαση, στις 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ