ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ  -  ΕΞΟΔΩΝ     ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ    για το έτος 2020
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 4.950,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ  1.082,36
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 6.300,00
  Σύνολο  Πόρων 12.332,36
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Προϋπολογισμός
σε Ευρώ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.650,00
7 ΕΟΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.150,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ   Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.282,36
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 250,00
  Σύνολο  Εξόδων  και  Πληρωμών 12.332,36
     
Ψηφίστηκε με την 9/2019 αποφ. Δ.Σ  του ΜΟΥΣΕΙΟΥ Α. ΔΑΜΤΣΑ    
     
  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
     
                                  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ