ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΑ5ΣΟΕΘ0-Χ57
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ   
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
     
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ  -  ΕΞΟΔΩΝ   (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)     για το έτος 2021
Κωδικοί Αριθμοί ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 1.121.400,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ  4.300,00
2 ΕΣΟΔΑ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  ΕΤΩΝ 29.500,00
3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘ.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 270.000,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗ/ΤΩΝ 311.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 1.164.731,25
  Σύνολο  Πόρων 2.900.931,25
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.393.452,32
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 906.478,93
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 561.000,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 40.000,00
  Σύνολο  Δαπανών 2.900.931,25
Ψηφίστηκε με την αριθμ. 47/2020 αποφ. Δ.Σ   
                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
     
     
                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΝΩΤΗΣ