ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΚΚΟΕΘ0-ΛΛΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ   
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
     
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ  -  ΕΞΟΔΩΝ   (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)     για το έτος 2022
Κωδικοί Αριθμοί ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 1.078.400,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟΔΑ  4.500,00
2 ΕΣΟΔΑ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  ΕΤΩΝ 22.500,00
3 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘ.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 166.730,07
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗ/ΤΩΝ 215.500,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 794.402,90
  Σύνολο  Πόρων 2.282.032,97
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.137.312,12
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 715.000,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 366.720,85
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63.000,00
4 Σύνολο  Δαπανώνών 2.282.032,97
Ψηφίστηκε με την αριθμ. 51/2021 αποφ. Δ.Σ   
                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΝΩΤΗΣ