ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του οφειλέτη