για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/3/2021

- Τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού
- Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού