με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορούν στην πυροπροστασία.

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων  27-30/5/2021