Ο Δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν
σήμερα, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ για την
υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα τουρισμού ( τουριστική προβολή του Δήμου
Βόλου