ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει την 8/9/2020 και λήγει την 9/9/2020. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.gelada@volos-city.gr  ή  e.lagou@volos-city.gr.