Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. 53669 (ΣΟΧ 1/2019) ανακοίνωσης του Δήμου μας (ΑΔΑ: ΨΚΕΜΩ96-ΑΤΔ), που αφορά στην  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Βόλου.