Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. 45334/3-6-2019 (ΣΟΧ 2/2019) ανακοίνωσης του Δήμου μας (ΑΔΑ: 6ΟΨΞΩ96-Χ6Π), που αφορά στην  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου.