Η αριθ. 61222/6-8-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Βόλου για την πρόσληψη εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων με την ειδικότητα του Καθαριστές/τριες σχολικών μονάδων ΥΕ και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  από 9/8/2021 έως 13/8/2021 και ώρα 23:59
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sox@volos-city.gr  και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. 
- Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται "ΑΙΤΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ".