Δ Η Μ Ο Σ Ι Α   Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
=================================

Ο Δήμαρχος Βόλου γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07,όπως ισχύουν σήμερα, και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων