ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βόλου είναι η κα Ελένη Γακιοπούλου

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα  απορρέουν από  το Ν.3584/2007 περί “Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (423610) άρθρο 16 “κατά το οποίο ο Γενικός Γραμματέας  με εντολή Δημάρχου δύναται:

 • Να υπογράφει  έγγραφα και πιστοποιητικά, πλην χρηματικών ενταλμάτων
 • Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
 • Να μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου
 • Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

 

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βόλου είναι αυτές οι οποίες του ανατέθηκαν από τον Δήμαρχο Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέο σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. 8428/29-1-2015 Απόφαση του,  συγκεκριμένα τα εξής :

 • Η υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης όλου του προσωπικού του Δήμου, από μία οργανική μονάδα σε άλλη, εκτός εκείνων που αφορούν σε μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων
 • Η προέγκριση της υπερωριακής απασχόλησης και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού, καθώς και τον αριθμό των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν πέρα από το ωράριο της εργασίας τους
 • Η θεώρηση βεβαιώσεων πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού, που υπογράφονται από τους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων
 • Οι αποφάσεις καταγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο, της σύμβασης του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού
 • Οι εισηγήσεις προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
 • Τα έγγραφα που απευθύνονται στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες
 • Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και οι περιληπτικές διακηρύξεις των διαγωνισμών με δημοπρασία ή με πρόχειρο διαγωνισμό
 • Τα έγγραφα προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, καθώς και στις διαδημοτικές στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος.