ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Το Αυτοτελές Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας στελεχώνεται από ειδικό ένστολο προσωπικό που προβαίνει σε ενδελεχείς, συστηματικούς, τεκμηριωμένους και αντικειμενικούς ελέγχους με στόχο την τήρηση της ισχύουσας κατά περίπτωση νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των κατοίκων και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Δημοτικής Αστυνομίας

Ταχ. Δ/νση:  Κ. Καρτάλη 169, Τ.Κ.38221, 4ος όροφος  Τ.Κ.: 38221 Βόλος
Τηλέφωνα: Γραμματεία 2421023023, Προϊστάμενος 2421023613
Fax:  2421022560
E-mail: dimast@volos-city.gr

 

Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας

Η Δημοτική Αστυνομία είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008, ενώ λόγω υποστελέχωσης του προσωπικού της ασκεί υποχρεωτικά ορισμένες αρμοδιότητες, οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 

 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία πεζών, τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων, καθώς και στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζοδρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και επιβάλει τα διοικητικά μέτρα του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Δήμου
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, άρδευση και την αποχέτευση
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση
 • Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους
 • Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη των πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το κάπνισμα 
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς
 • Διενεργεί αυτοψίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
 • Επιδίδει πάσης φύσεως έγγραφα του Δήμου
 • Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας
 • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκον σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης
 • Στελεχώνει περιπόλους και ομάδες αστυνομικής ενέργειας μεικτών κλιμακίων με Υπηρεσίες άλλων φορέων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς 
 • Συνεργάζεται με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, και συνεπικουρεί αυτές στο έργο τους

 

Αιτήσεις, δικαιολογητικά και οδηγίες Δημοτικής Αστυνομίας

Ενημερωθείτε για Αιτήσεις, δικαιολογητικά και οδηγίες Δημοτικής Αστυνομίας εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (06.04.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (05.04.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (31.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (29.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (24.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (12.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (10.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (05.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (04.03.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (25.02.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (24.02.2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ (17/02/21)