ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 114/2020

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπατζιάκας Αναστάσιος    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

            Πρακτικού της 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς) Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 1/12/2020

            Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 01η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς – μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 84660/27/11/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Βόλου.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέφρασαν την ψήφο τους επί του θέματος της συνεδρίασης (δια περιφοράς–μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή, Γαντζού-Δραμητινού Αφροδίτη, Γανωτής Κωνσταντίνος, Ζέρβας Ανδρέας, Μαλαματίνης Απόστολος, Μήτρου Βιολέττα, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Παπαδημητρίου-Κλειδωνάρη Άννα-Μαρία, Σταυρίδης Αθανάσιος, Χάλαρη Σοφία

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ             

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση της μετακίνησης δρόμων λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου.

 

            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθ.πρωτ.84459/27-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση της μετακίνησης δρόμων λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου, τις σχετικές αποφάσεις των Κοινοτήτων στις οποίες προτείνεται η μετακίνηση των λαϊκών αγορών:

 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Βόλος,  27-11-2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Αριθ. πρωτ.:84459             

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                                    

Δ/νση: Τοπάλη 12/ 38001 – ΒΟΛΟΣ                                                                                                                  

Τηλ:24210-97661, 62        , 654                        

Fax: 24210-21698                             

Email: t.emporiou@volos-city.gr

                 

                                                                                            Προς

                                                            Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας

                                                                                            Ζωής

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση της μετακίνησης δρόμων λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου.

 

Για τη μετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. (παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17

Επίσης απαιτείται και η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής, όπως για την ίδρυση και την κατάργηση λαϊκών αγορών. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018). Για την επέκταση λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ζητείται και η γνώμη του οικείου δήμου. Αν αυτή δεν παρασχεθεί εντός τριάντα (30) ημερών, οι αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν και χωρίς αυτή. (παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17)

 Διαδικασία που ακολουθείται:

1α. Γνώμη του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων ή του Προέδρου Κοινότητας έως 300 κατοίκων ανάλογα με το χώρο διενέργειας της . (παρ.1ιβ άρθρο 83 Ν.3852/10)

1β. Διαβούλευση της Επιτροπής ποιότητας ζωής με αρμόδιους φορείς (π.χ. κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή ομάδες πολιτών)  (παρ.2 άρθρο 79 Ν.3463/06 και άρθρο 73 Ν.3852/10)


. Διατύπωση παρατηρήσεων από την επιτροπή διαβούλευσης (είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική)  (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10)

1δ. Εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο για τη μετακίνηση-επέκταση λαϊκής αγοράς (άρθρο 73 Ν.3852/10)

2α. Ερώτημα αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου προς αρμόδια αστυνομική αρχή για παροχή γνωμοδότησης για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της αγοράς. 

Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός 30 ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή. (παρ.1 άρθρο 26 Ν.4497/17)

2β. Έγγραφο  αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου προς την οικεία Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη μετακίνηση-επέκταση λαϊκής αγοράς (παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17)

3. Σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28 του Ν.4497/17  (παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17) (παρ. 7 άρθρο 28 Ν.4497/17)

4. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μετακίνηση-επέκταση της λαϊκής αγοράς (παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17)

5. Δημοσίευση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα, σε εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια. (άρθρο 79 Ν.3463/06)  (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.4 Ν. 3861/10)

6. Αποστολή της απόφασης στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 225 Ν.3852/2010).

7. Καταχώριση της λαϊκής αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) του άρθρου 58 του Ν.4497/17. (παρ. 4 άρθρο 58 Ν.4497/17).

Στην περίπτωση του Δήμου Βόλου για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών τόσο της ένδυσης-υπόδησης όσο και των οπωρολαχανικών, υπάρχει ανάγκη μετακίνησης αυτών με σκοπό  την εξυπηρέτηση των αναγκών των πωλητών, των μόνιμων κατοίκων και του καταναλωτικού κοινού.

 

Οι Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας και Αγριάς αποφάσισαν τα κάτωθι:

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ:

 

α) Ένδυση-Υπόδηση: ΤΕΤΑΡΤΗ ανά τρίμηνο στην οδό ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ από ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ και στην οδό ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από ΖΑΧΟΥ έως ΒΑΣΣΑΝΗ.

β) Ένδυση-Υπόδηση:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ όλο το έτος στην οδό ΛΑΧΑΝΑ από ΑΛΜΥΡΟΥ έως ΒΟΤΣΗ και στην κάθετη αυτής οδό ΛΗΜΝΟΥ από ΚΙΛΚΙΣ έως ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ.

γ)  Οπωρολαχανικά: ΤΡΙΤΗ ανά δίμηνο στην οδό ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ και στην οδό ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ από ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως ΟΡΜΙΝΙΟΥ.

δ) Οπωρολαχανικά: ΣΑΒΒΑΤΟ ανά δίμηνο: στην οδό ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως ΣΙΝΙΩΡΗ, στην οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από ΛΑΡΙΣΗΣ έως ΝΙΚΗΤΑΡΑ καθώς και στην οδό ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ (ψάρια).

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ:

 

α) Ένδυση-υπόδηση: ΔΕΥΤΕΡΑ όλο το έτος η λαϊκή αγορά μεταφέρεται στην Δημοτική Ενότητα Αγριάς.

β) Ένδυση-υπόδηση: ΠΕΜΠΤΗ ανά τρίμηνο στο πάρκο της ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ και στην οδό ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως ΤΡΟΙΑΣ .

γ) Ένδυση-υπόδηση: ΣΑΒΒΑΤΟ όλο το έτος στο πάρκο της ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ και συγκεκριμένα στην οδό ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ από ΠΕΡΙΝΘΟΥ έως ΤΡΙΝΟΒΟΥ, στην οδό ΠΟΝΤΟΥ από ΠΕΡΙΝΘΟΥ έως ΤΡΙΝΟΒΟΥ, στην οδό ΤΡΙΝΟΒΟΥ από ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως ΠΟΝΤΟΥ και στην οδό ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως ΠΟΝΤΟΥ.

 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ:

α) Ένδυση-υπόδηση: ΔΕΥΤΕΡΑ όλο το έτος στην οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ από ΔΗΜ. ΠΑΡΑΘΥΡΗ έως ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και την κάθετη ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ, μαζί με τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών .

Ως εκ τούτου, σας διαβιβάζουμε τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων:

  1. υπ΄ αριθ.  23/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου
  2. υπ΄ αριθ. 21/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας
  3. υπ΄ αριθ. 20/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγριάς,,

 

στις οποίες περιγράφονται οι ανωτέρω αλλαγές και εισηγούμαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη λήψη σχετικής  απόφασης για δημόσια διαβούλευση δέκα (10) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 4-12-2020 έως τη Δευτέρα 14-12-2020 διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: t.emporiou@volos-city.gr) και τηλεφώνου (2421097654, 2421097661), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους επί του θέματος και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί το τελικό σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ       Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ        ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ο. Α.                  ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                       ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                            ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                                                                             & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ.         ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ         ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ                 ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                                                                                    

 

            Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

            Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.πρωτ.84459/27-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση της μετακίνησης δρόμων λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου, τις σχετικές αποφάσεις των Κοινοτήτων στις οποίες προτείνεται η μετακίνηση των λαϊκών αγορών, τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.4735/2020 και ύστερα από διαλογική,

             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Θέτει το θέμα της μετακίνησης δρόμων των λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου, σε δημόσια διαβούλευση δέκα (10) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 4-12-2020 έως τη Δευτέρα 14-12-2020 δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: t.emporiou@volos-city.gr) και τηλεφώνου (2421097654, 2421097661), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους επί του θέματος και στη συνέχεια το τελικό σχέδιο αφού ψηφιστεί από την Επιτροπή, θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 114/2020

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Βόλος  1 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

 

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ