Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 247.380,00€ (με τον Φ.Π.Α.)»

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ