Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», διάρκειας δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-Δ