ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στο πλαίσιο του: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019», προϋπολογισμού 27.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΑΔΑΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΑΔΑΜ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΤΕΥΔΤΕΥΔ   ΤΕΥΔ