Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 480.691,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)