ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, παρελκόμενων, λοιπόν μηχανημάτων κήπου και εργαλείων για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου και της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες οκτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (147.818,87€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παράρτημα Β Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς